Forfatterarkiv: Magnus Brylle Michelsen

Blågrønalger i Gjessø Sø

Badning i Gjessø Sø er frarådet fra 17.08.2017.

Visse alger kan være giftige, og kommunen fraråder badning, hvis der er mange alger.

Baderåd:
Selvom badevandskvaliteten kontrolleres løbende, bør du følge fire enkle baderåd i relation til alger:
Se efter, om der er opsat skilte, som fraråder badning.
Lad være med at bade, hvis du ikke kan se dine fødder, når du står i vand til knæene.
Lad ikke børn og dyr lege i vand med kraftig skum- eller algeforekomst, heller ikke selv om vandet er klart længere ude.
Lad ikke husdyr drikke eller bade i vand, der er farvet af alger.

Bemærk, at algeopblomstringer kan opstå meget hurtigt, og der kan være opblomstringer, som kommunen ikke er opmærksomme på.

/Grundejerforeningen.

Sankt Hans i Gjessø

Fredag den 23. juni kl. 18:00 på legepladsen ved Rustrupvej.

Kl. 18:00:

  • 5. klasse åbner boden med øl, vand og andre gode sager.
  • Snobrødsbålet tændes – Gratis snobrød

Kl. 18:30:

  • Båltale ved sognepræst Andreas Engelbrecht.

Kl. 19:00:

  • Sankt Hans bålet tændes.

/Gjessø Grundejerforening

 

 

Arbejdsdag lørdag den 6.maj

Gjessø Grundejerforening inviterer til arbejdsdag

lørdag den 6.maj

 Følgende projekter skal der arbejdes på:

  1. Vedligeholdelse af fællesarealet/legepladsen ved Rustrupvej, krat langs legepladsen skal reguleres, tilpasning af rutcherør og renovering af pavillion.
  2. Oprydning og klargøring af strandene, herunder bortkørsel af den gamle flydebro og fældning af udgået træ ved Rustrupvej.
  3. Oprydning rundt ved stier/beskæring af kanter så der kan slås græs i den kommende sæson.

Der er opgaver til alle, store som små.

Byd gerne ind på de enkelte opgaver!

Grundejerforeningen er vært ved en øl, sodavand, kaffe og kage, og ønsker hjælp i ”køkkenet” så vi kan stille an med en pølse til frokost, så meld dig også gerne til forplejningsholdet som ”grillmester”.

Vi mødes kl. 9:00 ved Min Købmand, hvor dagens program gennemgås og opgaver fordeles.

Motorsavskyndige må, såfremt sikkerhedsudstyret er i orden, gerne medbringe egen motorsav/buskrydder.

Tilmelding til Magnus Michelsen på tlf. 40723105 eller på Facebook, gerne inden den 5. maj

 

Vel mødt!

 

Grundejerforenings bestyrelse.

Hjælp!! Vi mangler flere folk i bestyrelsen!

Kom frit frem og meld dig som nyt frivilligt bestyrelsesmedlem – vi har brug for dig!

I forbindelse med kommende generalforsamling i Gjessø Grundejerforening, søger vi et nyt bestyrelsesmedlem og mindst 1 suppleant. Som medlem af bestyrelsen deltager du i ca. 6 møder årligt. Bestyrelsen består i dag af 5 medlemmer og 2 suppleanter. Opgaverne i bestyrelsen fordeler vi imellem os ud fra interesse og ressourcer og det kræver ikke indgående kendskab til specielle områder. Arbejdet er ulønnet og frivilligt. Til gengæld er der plads til at bringe nye tanker og energi ind i bestyrelsen til gavn for Gjessø.

Vi tager os af fredsskovene, strandene, hjertestarterne, arrangementer, legepladserne m.m.

Vel mødt!

Kontakt bestyrelsesformand Anders Bendtsen for nærmere information på tlf. 20 32 54 43.

Generalforsamling i Gjessø Grundejerforening

Indkaldelse til Generalforsamling i Gjessø Grundejerforening

Herved indkaldes til foreningens ordinære generalforsamling henhold til vedtægterne § 6, som afholdes

Onsdag den 22.03. 2017 kl. 19.30 i Gjessø Forsamlingshus

Med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Det reviderede regnskab.
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
5. Valg af 2 suppleanter,
6. Hvert andet år: Valg af 2 revisorer.
7. Indkomne forslag
8. Eventuelt.

c) Indkaldelse skal ske med mindst 3 ugers varsel med skriftlig meddelelse til alle
medlemmer.
d) Forslag, der ønskes behandlet som et særskilt punkt på den ordinære
generalforsamling, skal fremsættes skriftligt til bestyrelsen senest 2 uger før
generalforsamlingen. Indkomne forslag offentliggøres ved opslag i Gjessø eller kan
rekvireres hos formanden senest 1 uge før generalforsamlingen.
e) Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det påkrævet, eller
når mindst 713 af foreningens medlemmer skriftlig fremsætter krav herom med
angivelse af dagsorden. Indkaldelse skal i så fald ske omgående og efter
bestemmelserne under punkt c).
f) Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer, og alle vedtagelser sker ved simpelt stemmeflertal, jf. dog bestemmelserne i § 7.

§7
Vedtægtsændringer
a) Forslag til vedtægtsændringer kan kun behandles på generalforsamlingen, hvis de er
beskrevet i den skriftlige indkaldelse.
b) Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves 2/3 af de fremmødte medlemmers
tilslutning
c) Det er en forudsætning for en vedtægtsændrings ikrafttræden, at den ikke er i strid
med de gældende lokalplaner m.v. Ændringer skal godkendes af Silkeborg Kommune.